راهنمای نگارش مقالات

اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران

۱) مقالات باید بدون خط خوردگی بوده و خوانا باشد.

۲) مقاله ارسالی، روی کاغذ (۴A) تایپ شود و بیش از ۲۰ صفحه نباشد.

۳) عنوان مقاله با قلم نازنين شمارة ۱۶، متن مقاله ۱۲، با فاصلة mc3از هر طرف با۲۰۰۷ Word تایپ شود.

۴) مشخّصات نويسنده/ نويسندگان، نام کامل مترجمان: که شامل عنوان شغلی یا علمی، آخرین مدرک و رشته تحصیلی، نام و نشانی کامل دانشگاه یا موسسه ذیربط با فونت Lotus شماره ۱۱ ذکر شود. نشانی کامل و شماره تلفن تماس و پست الکترونیکی نویسندگان در پایان مقاله نوشته شود. آوردن ایمیل کلیه نویسندگان الزامی است.

۵) مقاله بايد نتيجة پژوهش نويسنده/ نويسندگان در موضوعات ادبي و عرفاني و با تکيه بر نظم و نثر فارسي باشد و قبلاً در جايي چاپ نشده باشد.

۶) کلمات کلیدی: حداکثر پنج کلمه حداكثر پنج واژه که با کاما (،) از هم جدا شده و در يك خط باشند.

۷) مقدمه(ب نازنين pt. 12 پررنگ)

در این بخش یک خلاصه اجمالی از موضوع مورد مطالعه بیان می گردد. (ب نازنین) pt. 12 با توجه به اینکه مقالات در اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی به صورت چکیده گسترده و در یک مرحله داوری می شوند، ارائه دهندگان مقاله باید با رعایت اختصار و ایجاز موضوع مورد مطالعه خود را در بخش مقدمه به صورت کلی بیان نمایند. در تنظیمات پاراگراف¬ها فاصله بین خطوط single انتخاب شود. در بخش اول که تک ستونی است فاصله بین پاراگراف¬ها (در تنظیمات فاصله بخش قبل و بعد) ۰pt  باشد. خط اول همة پاراگراف‌ها بايد داراي تورفتگي به اندازة cm 7/0 باشد.

۸) متد و روش ها

در این بخش، متدها و روش های به کار گرفته شده به منظور پیشبرد مطالعه صورت گرفته بیان می گردند. بخش های اصلی مقاله بنا بر نیاز می توانند به زیر بخش هایی تقسیم گردند.

۸-۱- جداول و اشکال هر جدول بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد، كه در سمت راست بالاي جدول با قلم (ب نازنين پررنگ) و اندازة pt. 10 تايپ و به ترتيب از ۱ شماره‌گذاري مي‌شود. بهتر است جدول‌ها در داخل متن و پس از جايي كه به آن ها ارجاع مي‌شود، درج گردند. عنوان ستون¬هاي جداول بايستي به صورت وسط چين (ب نازنين pt.  ۹  پررنگ) و كليه متون در داخل جدول اگر فارسي باشند به صورت راست¬چين (ب نازنين pt. 10 نازك) و اگر لاتين باشند به صورت چپ¬چين (Times New Roman8 pt.) بايد تايپ شوند.

 

۹) نتیجه گیری

در این بخش نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته به صورت مختصر تشریح می گردد.  مراجع و منابع باید به صورت زیرنویس آورده شوند. مراجع فارسی به صورت راست‌چين با قلم (ب نازنين) و اندازة pt.11 و زيرنويس¬هاي لاتين به صورت چپ‌چين با قلم Times New Romanاندازة pt. 9 نوشته شوند. ارسال مقالات تنها از طریق سایت کنفرانس امکان پذیر می باشد. نتيجة داوري مقالات از طريق اعلام در سايت کنفرانس به نويسندگان مقاله اعلام مي‌شود. در این متن، کوشش بر آن بود تا با ارائه یک نمونه عینی، ساختار مقالات مورد قبول کنفرانس که به صورت چکیده گسترده تشریح شود.

۱۰) اسامي خاص و اصطلاحات لاتين بلافاصله پس از معادل فارسي آن، داخل پرانتز در متن مقاله بيايد.

۱۱) مطالب توضيحي، با رعايت شماره گذاري، در پايان مقاله در بخش پي¬نوشت¬ها¬، قبل از کتاب¬نامه بيايد.

۱۲) ارجاعات درون متني، بين پرانتز با ذکر نام خانوادگي نويسنده/ نويسندگان، سال نشر اثر، شمارة جلد(در صورت چند جلدي بودن کتاب) و شمارة صفحه آورده شود. مثال: ( زرين¬کوب، ۱۳۸۵: ۹۲)

۱۳) ارجاعات برون متني(پاياني)، به ترتيب الفبايي نام خانوادگي نويسندگان، به شرح زير آورده شود:

۱۳-۱- کتاب: نام خانوادگي، نام. سال نشر اثر. نام کتاب(با حروف سياه مورّب). نام مترجم يا مصحّح. جلد. نوبت چاپ. محل چاپ: نام ناشر. مثال:

– شفيعي کدکني، محمّدرضا. ۱۳۸۶٫ صورخيال در شعر فارسي. چاپ يازدهم. تهران: آگه.

۱۳-۲-  مقالة چاپ شده در مجلّه: نام خانوادگي، نام. سال نشر. « عنوان مقاله داخل گيومه». نام نشريه (با حروف سياه مورّب). دوره/ سال. شمارة مجلّه . شماره صفحات مقاله. مثال:

– شفيعي کدکني، محمدرضا.۱۳۸۸٫ «ساختارِ ساختارها». مجلّة دانشکدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران. سال هفدهم. شمارة ۶۵٫ صص۷-۱۴٫.

۱۳-۳- مقالة چاپ شده در مجموعه مقالات: نام خانوادگي نويسندة مقاله، نام. سال نشر. «عنوان مقاله داخل گيومه». نام مجموعه مقاله(با حروف سياه مورّب). نام گردآورنده. جلد. نوبت چاپ. محل چاپ: نام ناشر. شماره صفحات مقاله. مثال:

– پاينده، حسين. ۱۳۹۰٫ « رمان رئاليستي يا سند اجتماعي؟ نگاهي به مدير مدرسة آل احمد». در: جلال پژوهي.به کوشش محمود بشيري. چاپ اول. تهران: خانة کتاب. صص۲۲۵-۲۴۶٫

۱۳-۴- سايت هاي اينترنتي: نام خانوادگي، نام. سال نشر مقاله. « عنوان مقاله داخل گيومه». تاريخ آخرين بازنگري. نشاني دقيق پايگاه اينترنتي.

۱۴)دبیرخانه کنفرانس در ويراستاري ادبي مقالات، بدون تغيير محتواي آن¬ها آزاد است. از پذيرش مقالاتي که راهنماي نگارش فصلنامه در آن ها رعايت نشده است، معذوريم.

http://pc.ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/

 

راهنما

راهنما

اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران