تعرفه غرفه

  • هزینه اجاره غرفه :

                        – غرفه با تجهیزات در فضای سرپوشیده (حداقل متراژ ۹ متر مربع) هر متر مربع۱/۹۵۰/۰۰۰ ريال

                        – فضای باز محوطه (حداقل متراژ ۳۰ متر مربع) هر متر مربع ۸۰۰/۰۰۰ ريال و غرفه با تجهیزات در فضای باز محوطه  ۱/۸۰۰/۰۰۰ ريال

  • بابت مالیات بر ارزش افزوده ۹% به هزینه های فوق اضافه می گردد.

هزینه های فوق به صورت علی الحساب می باشد و مبلغ قطعی در زمان واگذاری غرفه تعیین می گردد.