هیأت داوران

هیأت داوران

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی جایگاه علمی سازمان/ موسسه
 ۱ دکتر عبدالرسول ارومیه ای دکتری دانشیار شرکت خاتم پلیمر
 ۲ دکتر مرجان شرافتی دکتری صنایع غذایی
۳ دکتر علیرضا بصیری دکتری استادیار سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران
 ۴ دکتر بهجت تاج الدین دکتری دانشیار
 ۵ دکتر سعید مهدوی دکتری دانشیار سازمان جنگل ها و مراتع کشور
۶ دکتر مهدی فرهودی دکتری استادیار  دانشگاه شهید بهشتی
۷ دکتر الهام کشمیری زاده دکتری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامیی کرج
۸ دکتر شادمان پورموسی دکتری استادیار دانشگاه آزاد اسلامیی کرج 
۹ دکتر مجتبی جعفری دکتری استادیار
۱۰ دکتر فرزانه انصاری دکتری استادیار
۱۱ دکتر ناصر صداقت دکتری دانشیار  دانشگاه فردوسی مشهد
۱۲ دکتر محمد حسین عزیزی دکتری دانشیار
۱۴ دکتر هدایت حسینی دکتری استادیار
۱۵ دکتر محمد حسن ایکانی دکتری دانشیار
۱۶ دکتر حبیب اله خادم الاسلام دکتری استاد تمام دانشگاه آزاد(واحد علوم تحقیقات)
۱۷ دکترهومان لیاقتی دکتری استادیار
۱۸ دکتر سمیه رحیمی طبالوندانی دکتری استادیار
۱۹ دکتراکرم شریفی دکتری
 ۲۰ دکتر هما ترابی زاده دکتری
۲۱ دکتر علی فدوی دکتری صنایع غذایی پردیس ابوریحان
۲۲ دکتر بهزاد سلیمی دکتری دانشیار دانشگاه الزهرا