کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران - International Packaging Conference of Iran

0

معرفی کنفرانس

معرفی کنفرانس انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران با همکاری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با دریافت مجوز برگزاری کنفرانس  بین اللملی بسته بندی ایران از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری قصد دارد تا با این همایش چند بعدی ضمن معرفی نقش  و تاثیر بسته بندی در...

اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران _تهران 0

اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران _تهران

اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران _تهران ۳–۴اردیبهشت ۱۳۹۷ بدینوسیله به اطلاع کلیه صنعتگران وتجار داخلی وخارجی درحوزه بسته بندی می رساند؛ به منظور گسترش روابط علمی، تجاری و صنعتی میان جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها وشناساندن و اشاعه هرچه بیشتر ارزش ها، اهداف وتجربیات ودستاوردهای علمی و...