برنامه  کارگاه آموزشی پلاستیک های بسته بندی مواد غذایی، دارویی  و بهداشتی ،  ۲۴-۲۵ آذرماه ۹۷

برنامه  کارگاه آموزشی پلاستیک های بسته بندی مواد غذایی، دارویی  و بهداشتی

Food and Drug Plastic Packaging Workshop

 ۲۴-۲۵ آذرماه ۹۷

  سر فصل دوره روز اول  
۱ معرفی آزمایشگاه خاتم پلیمر ۰۰/۱۴-۰۵/۱۴
۲ برهم کنش های بین بسته بندی و مواد غذاییInteractions of plastic packaging and food  طبق مقررات اتحادیه اروپا EC Standards بر اساس Directive 82/711/EEC شامل آزمون های زیر می باشد:

·       مهاجرت کل در سمولانتهای چهارگانه غذاییOver all migrations OM EN 1186

·       مهاجرت ویژه مونومرهای سمی در بسته بندی  Specific migration of EN 13130     

·       اندازه گیری نفوذپذیری بخار آب  از درون ظرف  ASTM E96Water vapor permeability

·       اندازه گیری نفوذپذیری گاز آکسیژن به درون ظرف ASTM D-3985Oxygenpermeability

۰۵/۱۴-۰۰/۱۵
  استراحت و پذیرایی ۰۰/۱۵- ۱۵/۱۵
۳ آزمون های زیست تخریب پذیر: Biodegradable Test

شامل آزمون های زیر می باشد:

·       روش تخریب و آزاد شدن گاز CO2و آبOK biodegradable WATER VINCOTTE

EN29439 EN29408:وISO 9439و (ASTM D 6866)

·       روش لجن فعال   ASTM D5271 Activated sludge
·       روش دفن درخاک ASTM D5988 in soil

·       روش گرمایی و تابش نور UVASTM D6954

۱۵/۱۵-۳۰/۱۶
  سر فصل دوره روز دوم  
۴ آزمون های تماس با مواد غذاییFood Grad( food contact)  مطابق با استاندارد جهانی سازمان غذا ودارو آمریکا FDA Standards:Code of  Federal Regulations (CFR-21)

شامل آزمون های زیر می باشد:

·       اندازه گیری مقدار مونومرهای باقیمانده در حلال Determination the residual monomers

·       اندازه گیری مقدار مونومرهای قابل استخراج و مقدار ونوع رنگدانه ها وافزودنی ها

Determination of extractable monomers and other additives

·       اندازه گیری مقدار فلزات سنگین(…، Hg, Pb, Cd,Cr,Co,As)Residual heavy metals

۰۰/۱۴-۰۰/۱۵
  استراحت و پذیرایی ۰۰/۱۵-۱۵/۱۵
۵ اندازه گیری جریان شاخص مذاب پلیمرها و مستربچ هاMelt Flow Index( MFI) for polymers ۱۵/۱۵-۴۵/۱۵
۶ تشخیص و شناسایی انواع پلاستیکهای بسته بندیCharacterization of plastics ۴۵/۱۵-۳۰/۱۶

 

مدرسین کارگاه:

آقایان: دکتر ارومیه ای، دکتر سمیعی،

خانم ها: مهندس صنیعی نیا، مهندس طبشی، مهندس افتخاریان و مهندس ارومیه ای

 

هزینه دوره: مبلغ ۲۲۰/۰۰۰ هزار تومان به شماره حساب ۳۷۶۱۱۳۶۷۱ بانک تجارت شعبه وزارت علوم کد بانک ۳۷۶۰ به نام انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران

مدت دوره : ۲روز ۱۶ ساعت

 

 

 

ثبت نام

CAPTCHA
لطفا صبر کنید