داوران

داوران
ترکیب گروه انتخاب شامل موارد ذیل می گردد :
-دبیر بخش مسابقه
-نماینده انجمن علوم و فناوری بسته بندی
-یکی از کارشناسان داخلی بخش بسته بندی
ترکیب گروه داوری :
-دبیر بخش مسابقه
– نماینده انجمن علوم و فناوری بسته بندی
-سه نماینده از تشکل های صنفی یا صنعتی مرتبط با پروژه های مورد داوری
-دو تن از کارشناسان داخلی بخش بسته بندی
۴-برگزیدگان بخش مسابقه در جریان برگذاری کنفرانس به مهمانان کنفرانس و رسانه ها معرفی مورد تقدیر و تشویق قرار خواهد گرفت.