هزینه شرکت در مسابقه

هزینه شرکت در مسابقه :
• برای متقاضیان از ساز مان ها ، شرکت ها در بخش های دولتی و خصوصی ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
• تخفیف برای اساتید و دانشجویان دانشگاهی ۲۰درصد
• تخفیف برای اعضای انجمن ۵۰درصد
خواهشمند است مبلغ درج مشخصات را طی حواله بانکی/چک به عهده بانک تجارت در وجه انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران به شماره حساب جاری ۳۷۶۱۱۳۶۷۱ بانک تجارت شعبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ کد شعبه ۳۷۶ ضمیمه درخواست گردد.