پر مخاطب ترین مقالات

  • ۱ – بسته بندی های هوشمند
  • ۲ – رویکرد های زیباشناسی در طراحی بسته بندی محصولات صنایع شوینده
  • ۳ – طراحی و ساخت دستگاه بسته بندی شارژ اقتصادی ظروف شوینده
  • ۴ – بسته بندی گیاهان دارویی و ارتباط آن با پذیرش توسط مردم از منظر زیستیف کشاورزی، اقتصادی، تجاری و ارتباطی
  • ۵ – تدارکات بسته بندی پایدار پیوند بین پایداری و رقابت پذیری در زنجیره های تأمین 
  • ۶ – نقش اجرای استانداردهای متا در تدارکات بسته بندی بری بهبود عملکرد زنجیره تأمین 
  • ۷ – نقش بسته بندی در کاهش ضایعات و اتلاف غذا در سیستم زنجیره تأمین
  • ۸ – تأثیر قیمت و تبلیغات بر گرایش اندازه بسته بندی
  • ۹ – ملاحظات مربوط به مقررات جهانی جهت بسته بندی سبز 
  • ۱۰ – بسته بندی جهت بهره وری اکولوژیکی زنجیره تأمین