کمیته راهبردی

کمیته های راهبردی

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
 ۱ مصطفی امام پور رئیس کمیته راهبردی
 ۲ مهندس منیژه عبدی نماینده سازمان ملی استاندارد
۳ دکتر علیرضا بصیری دبیر علمی همایش
 ۴ مهندس مصطفی امام پور  دبیر اجرایی همایش
 ۵ دکتر مهدی فقیهی نماینده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 ۶ پیام جوهر چی رئیس گروه پسماند سازمان حافظت محیط زیست
کمیته های راهبردی

کمیته های راهبردی