کمیته راهبردی

کمیته های راهبردی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
 ۱ دکتر محمدرضا مشایخی رئیس کمیته راهبردی
 ۲ مهندس منیژه عبدی نماینده سازمان ملی استاندارد
۳ دکتر علیرضا بصیری دبیر علمی همایش
 ۴ مهندس مصطفی امام پور  دبیر اجرایی همایش
 ۵ دکتر مهدی فقیهی نماینده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
کمیته های راهبردی

کمیته های راهبردی